УСЛОВИЯ ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ИГРАТА „СЕЛФИ С MAMUT!

 

 1. ОБЩИ РАЗПОРЕДБИ

1.1. Настоящите Условия („Условията“) уреждат начина на провеждане на Играта „СЕЛФИ С MAMUT! („Играта“). Условията са достъпни на интернет страницата на „Бостик България“ ЕООД – https://www.bostik.site

1.2. Участието в ИГРАТА е възможно спазване на настоящите Условия, с които Участникът декларира, че е съгласен.

 1. ОРГАНИЗАТОР НА КАМПАНИЯ

2.1. Организатор на Играта е „Бостик България“ ЕООД, вписано в Търговския регистър и Регистъра на ЮЛНЦ към Агенция по вписванията с ЕИК 117100981, със седалище и адрес на управление: гр. Русе, п.к. 7005, бул. „България“ № 127 (Бостик България или „Организатор“).

 1. ПРОДЪЛЖИТЕЛНОСТ НА ИГРАТА

3.1. Периодът на провеждане на Играта е от 15.07.2022 г. до 05.08.2022 г., включително („Период на провеждане”)., или до изчерпване на промоционалните количества на наградите описани в раздел VI. по-долу.

 1. ТЕРИТОРИАЛЕН ОБХВАТ

4.1. Играта се организира и провежда на български език на територията на Република България.

 1. УСЛОВИЯ ЗА УЧАСТИЕ

5.1.      Право да участват в Играта имат всички дееспособни физически лица („Участници“) с постоянен адрес в Република България, които към датата на участие са навършили 18 години, с изключение на служителите на Бостик България, членове на техните семейства (включително възходящи и низходящи до втора степен, съпрузи и роднини до втора съребрена степен), както и лицата, взели участие в организацията и провеждането на Играта, които през периода на валидност на кампанията са изпълнили посочените по-долу условия.

5.2. За да участват в Играта всеки Участник следва да публикуват своя снимка – селфи с Мамут, под рекламен пост на Организатора от играта „Селфи с Mamut!”, публикуван във Фейсбук.

5.3. Всеки от Участниците може да свали едно или няколко от рекламните изображения на мамут и да го използва за снимка – Селфи с Mamut!, от следния линк: www.bostik.site

5.4. Броят на участията на всеки Участник е неограничен в периода на провеждане на Играта/ Всеки Участник може да участва само веднъж в Играта./ Броят на участията на всеки Участник е неограничен в периода на провеждане на Играта при условие, че Участникът публикува различни уникални снимки, отговарящи на Условията на Играта при всяко участие.

 1. НАГРАДИ И МЕХАНИЗЪМ НА ПРОВЕЖДАНЕ НА ИГРАТА

6.1. Участието в Играта дава възможност да бъде спечелена една или повече от следните награди:

 • 1 комплект акумулаторни инструменти Milwaukee M18
 • 30 Bostik раници
 • 100 комплекта х 6 броя моментни лепила Bostik

Общият брой и вид на наградите е:

 • 1 комплект акумулаторни инструменти Milwaukee M18, включващ Акумулаторен ударен винтоверт Milwaukee M18CBLPD, Акумулаторен ударен винтоверт Milwaukee M18CBLID, 2 бр. акумулаторна батерия Milwaukee M18B4, Зарядно устройство Milwaukee M12-18 C
 • 30 Bostik раници
 • 100 комплекта х 6 броя моментни лепила Bostik

6.2. Участниците следва да публикуват своя снимка – селфи с Мамут, под рекламен пост на Организатора от играта „Селфи с Mamut!”, публикуван във Фейсбук в периода на провеждане на Играта, но не по-късно от 23:59 ч. на 05.08.2022 г.

6.3. Предвидените за настоящата Игра награди (посочен в т. 6.1.) ще бъдат изтеглени на случаен принцип на 10.08.2022 г. в присъствието на комисия, съставена от служители на Бостик България, която удостоверява резултатите от тегленето в писмен протокол.

6.4. Участниците, спечелили награда, ще бъдат уведомени чрез телефонно обаждане съгласно предоставените от тях данни за контакт от представител на Бостик България до 5 (пет) работни дни след тегленето на наградите.

6.5. Участници, с които Организаторът не може да осъществи контакт в рамките на 5 (пет) работни дни, губят правото си да получат наградите си. В такъв случай Организаторът се свързва с резервен Участник.

6.6. Организаторът не носи отговорност в случай на невъзможност за свързване с печеливш Участник поради некоректно попълнени данни или по други, независещи от Организатора причини.

6.7. Участниците, спечелили Награда ще получат Наградата си по куриер на посочен от тях адрес в срок до 10 (десет) работни дни от датата на уточняване на желан адрес за доставка на територията на Република България. За получаване на своята Награда, печелившият участник задължително следва да подпише приемо-предавателен протокол, удостоверяващ, че наградата е доставена успешно.

6.8. Не се допуска замяна на спечелена награда с нейната парична равностойност или с друга награда. Правото на получаване на наградата не може да бъде прехвърлено на трети лица.

 1. ЛИЧНИ ДАННИ

7.1. Личните данни на всички Участници в Играта се обработват в съответствие с действащото законодателство при спазване на изискванията на Закона за защита личните данни и Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент (ЕП) и на Съвета от 27.04.2016г., (Регламента), Вътрешната политика на Организатора за защита на личните данни и Правилата за поверителност на Организатора, достъпни тук (Privacy Policy | Bostik Global).

7.2. Организаторът, в качеството си на Администратор на лични данни по смисъла на Закона за защита на личните данни, обработва личните данни на Участниците за целите на провеждане на настоящата Игра.

7.3. Личните данни на Участниците или част от тях могат да бъдат обработвани от Организатора за цели, различни от тези по т. 7.2., само ако е налице свободно дадено валидно съгласие за обработка от Участниците в този смисъл.

7.4. Личните д.

7.5. Личните данни, предоставени на и обработвани от Администратора могат да бъдат разкривани от него, за целите на осъществяване на Играта на трети лица – обрабтоващи на лични данни, на територията на Република България, при спазване на разпоредбите на действащото законодателство.

7.6. Организаторът не носи отговорност за начинът на обработване на лични данни на Участниците, съдържащи се в техните профили във Фейсбук и предоставени/ публикувани от Участниците за цели, различни от целите, предвидени в този раздел на настоящите Условия.

7.7. Събраните във връзка с участие в Играта лични данни на Участниците ще бъдат съхранявани за следните срокове:

– две имена на печелившите участници ще бъдат публикувани на официалната фейсбук страница на Бостик България, за срок не по-дълъг от 4 месеца;

– данните на всички печеливши участници по т.7.4., ще бъдат съхранявани от Организатора за счетоводни и данъчни цели за срок не по-дълъг от 5от датата на предоставяне на наградата;

– данните на останалите Участници ще бъдат съхранявани от Организатора за срок до 3 месеца, считано от датата на теглене, респективно обявяване на печелившите участници.

7.8. Всеки от Участниците може да упражни правото си и да изиска от Организатора достъп до, коригиране или изтриване на лични данни, ограничаване на обработването на предоставените лични данни, право да направи възражение срещу обработването, право на преносимост на данните, както и право да не бъде обект на решение, основаващо се единствено на автоматизирано обработване. Посочените права може да упражнят чрез отправяне на изрично заявление в този смисъл на следния имейл адрес: boyan.jdrebev@bostik.com, по всяко време на действие на Играта и след това и при спазване на изискванията на приложимото законодателство.

7.9. С участието си в Играта Участниците декларират, че са съгласни с условията на този раздел по отношение на обрабтоването и защитата на лични данни.

7.10. За неуредените в настоящите Условия въпроси относно обработването и защитата на лични данни се прилагат разпоредбите на приложимото законодателство, както и Правилата за поверителност на Организатора, достъпни тук (Privacy Policy | Bostik Global).

 1. ОТГОВОРНОСТ

8.1. Организаторът не носи отговорност за вреди, които не са пряка и непосредствена последица неговите задължения по организиране и провеждане на Играта.

8.2. Организаторът не носи отговорност за вреди, които са резултат от невъзможността на Участниците да се свържат със съответния интернет сървър. Организаторът не носи отговорност за технически проблеми, като например, но не само, срив на информационната система, прекъсване на електрозахранването или техническа неизправност на техническото устройство, използвано от Участника, както и при неуспешни опити за достъп до интернет по каквито и да било причини.

8.3. Организаторът не носи отговорност във връзка с каквито и да било вреди и неблагоприятни последици, свързани с използването на Наградата.

8.4. Организаторът не носи отговорност за претърпени от Участника и/или трето лице загуби и/или вреди, вследствие на предоставена от Участника фалшива идентичност, въвеждане на неверни данни или други подобни действия с цел повече участия и/ или нарушаване Условията на Играта.

8.5. Организаторът има право да прекрати Играта по всяко време поради технически причини и/или промени в приложимото законодателство, разпореждания на компетентни държавни органи, нарушаване на настоящите Условия (вкл. което води или може да доведе до материални злоупотреби) и/или форсмажорни обстоятелства и/или други обстоятелства извън контрола на Организатора, (форс мажор) като обяви това по подходящ начин.

8.6. Участници, които не спазват настоящите Условия, включително но не само използват фалшива самоличност и/ или предоставят неверни данни, ще бъдат дисквалифицирани от участие в Играта без предварително уведомление., като включително губят правото на спечелена награда, в случай че са имали право на такава.

 1. ПРАВО НА ИНТЕЛЕКТУАЛНА СОБСТВЕНОСТ

9.1. С участието си в Играта и публикуването на материали, представляващи обекти на интелектуална собственост, Участниците отстъпват на Организатора неизключителното право да използва публикуваните материали като ги записва и съхранява, като това право се предоставя за времето, за което потребителското съдържание е разположено он-лайн и в сроковете, предвидени в настоящите Условия.

9.2. Участниците, които публикуват снимки и материали във връзка с участието си в Играта, декларират, че същите не нарушават изискванията на действащото законодателство.

 1. ДРУГИ

10.1. Организаторът определя Условията на Играта едностранно и има право да ги изменя и/или допълва по всяко време. Промените се оповестяват като актуализираните Условия за провеждане на Играта се обявяват на интернет страницата на на играта, организирана от Бостик България – www.bostik.site и/ или на официалната фейсбук страница на Организатора – facebook.com/bostikbulgaria. Всяка промяна влиза в сила от момента, в който е оповестена.

10.2. Тези Условия са подчинени на и трябва да бъдат тълкувани в съответствие със законодателството на Република България.

10.3. Всички спорове, отнасящи се до Условията, организацията или провеждането на Играта или свързани с нея, ще бъдат разрешавани съгласно действащото българско законодателство от компетентния български съд.